Avís legal

Qui som?

Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA)

Adreça: c/ den Veiet, 17 – 07260 Porreres (Mallorca)
CIF: G57510737
Telèfon: 971 168 326 (oficina)
Adreça electrònica: apaema@gmail.com
Registre d’Associacions de les Illes Balears, Secció Primera núm. 311000006062

 

Amb quina finalitat i legitimació tractam les vostres dades personals?

Les dades de caràcter personal obtingudes per qualsevol dels canals de comunicació esmentats anteriorment s’utilitzaran per:

  • Realitzar les gestions relacionades amb el projecte Mallorca al plat.
  • Gestionar els suggeriments, queixes, reclamacions i / o sol·licituds rebudes.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les seves dades no seran cedides a tercers, tret que fos necessari per complir amb un requeriment legal. Podran tenir accés els treballadors d’APAEMA autoritzats per part de la direcció.

Acceptació de les condicions d’ús:

Aquest document avís legal té per objecte regular l’ús del lloc web (d’ara endavant, web) que APAEMA posa a disposició del públic a l’URL http://www.mallorcaalplat.cat. La utilització del lloc web per part d’una tercera persona li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest avís legal, per això, demanem a l’usuari que les llegeixi atentament abans de fer-ne ús. Si l’usuari no està d’acord amb l’avís legal, no té dret a utilitzar el lloc web. Així mateix, la simple utilització i l’accés de l’usuari al lloc web implica que accepta aquest avís legal.

APAEMA pot oferir, a través del lloc web, serveis o productes que es podran sotmetre a unes condicions particulars, sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

 

Ús correcte del lloc web:

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus continguts i serveis d’acord amb la llei, amb aquest avís legal, amb els bons costums i amb l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que s’hi prestin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, malmetre les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web d’ APAEMA.

L’usuari s’ha d’abstenir d’obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material al qual pugui accedir a través del web o dels serveis. Per fer-ho, ha d’emprar mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet i usos diferents dels que s’hagin autoritzat expressament.

L’usuari s’ha d’abstenir de manipular dades identificatives d’APAEMA i dels serveis que s’ofereixen en el lloc web.

L’usuari s’ha d’abstenir de facilitar dades identificatives pròpies que no en permetin una identificació correcta.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals APAEMA presta el servei, com també a no dur a terme accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’APAEMA o de terceres persones. APAEMA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquest avís legal o el que resulti d’aplicació en cada moment. Igualment, APAEMA pot denegar l’accés o cancel·lar-lo a aquells usuaris que atemptin contra els drets i interessos de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis amb la seva actuació o impedir la utilització o gaudi normals del web per part d’altres usuaris.

Accés i ús del lloc web:

La prestació del servei del lloc web per part de APAEMA té caràcter gratuït.

L’usuari declara que disposa de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquest avís legal, i es compromet a fer un ús diligent del lloc web, com també de la informació que conté, amb total subjecció a la normativa que sigui d’aplicació.

Propietat intel·lectual i industrial:

Tots els continguts de la web, llevat que s’indiqui el contrari, estan sotmesos a la llicència Copyright. El disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen al web no es poden distribuir ni reproduir, inclús sense finalitat lucrativa.

Règim de responsabilitat:

Responsabilitat per l’ús del lloc web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web. APAEMA, els seus socis, empreses, col·laboradors, treballadors i representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’usuari.

Malgrat que APAEMA empri tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació en el lloc web, això no garanteix la inexistència de possibles inexactituds, errors i/o omissions o la disponibilitat i continuïtat en l’accés al lloc web. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra APAEMA basada en l’ús per part de l’usuari del lloc web. Si escau, l’usuari ha d’assumir totes les despeses, costos i indemnitzacions que s’irroguin a APAEMA amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

A més, l’usuari accepta el que s’ha indicat abans i es compromet a emprar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudeixi de la navegació a través del lloc web o quan gaudeixi dels continguts i de la informació que hi trobi disponible.

Responsabilitat pel funcionament del lloc web:

APAEMA no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. APAEMA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin produir per la presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin alterar el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Així mateix, APAEMA també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com per danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ APAEMA. APAEMA està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

APAEMA farà tot el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. No obstant això, no pot garantir que les transmissions d’informació siguin totalment segures. Sens perjudici dels nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerides, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades, l’usuari sap que la seguretat en l’entorn d’Internet no es pot assegurar al cent per cent.

APAEMA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del lloc web.

Responsabilitat per enllaços:

Els enllaços que conté el lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs web gestionats per terceres persones.

En relació amb els llocs de terceres persones, APAEMA manifesta que no ofereix ni comercialitza els productes o serveis que continguin, ni controla, exerceix vigilància o aprova els continguts o una altra classe de matèria en aquests llocs enllaçats.

APAEMA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web i que no sigui gestionada per APAEMA, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on pot ampliar les dades que s’ofereixen en aquest web. Els enllaços esmentats no suposen cap suggeriment, invitació o recomanació per visitar els llocs de destinació, i per això APAEMA no es fa responsable del resultat que s’obtingui a través d’aquests enllaços hipertextuals.

APAEMA queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament correcte d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat. Així mateix, les terceres persones que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que es dirigeixin a apaema@gmail.com per tenir-ne el consentiment previ, exprés i per escrit de APAEMA.

 

Política respecte a les dades personals obtingudes a través del lloc web:

Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer d’APAEMA, perquè pugui posar-se en contacte amb vostè i realitzar comunicacions per qüestions derivades de la seva activitat. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a APAEMA c/ den Veiet, 17, 07260 Porreres (Mallorca) o bé a través d’ apaema@gmail.com

Drets de l’usuari:

Accés: dret a saber si estam tractant les dades personals i quines.

Rectificació: dret a rectificar aquelles dades personals errònies.

Supressió: en determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la supressió de les vostres dades

Portabilitat: dret a rebre, en format electrònic, les dades personals que ens heu facilitat i aquelles que s’hagin generat durant la relació professional, així com a transmetre-les a una altra entitat.

Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, tindreu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades. Únicament les conservarem per motius legítims imperiosos i per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Limitació: supressió del tractament de les dades o conservació degut a alguna raó administrativa o legal.

A través de formularis:

Sens perjudici del que preveu cada un dels formularis del web, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal autoritza expressament APAEMA a tractar-les per a les finalitats que s’hi indiquin, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. APAEMA incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer titularitat de APAEMA, comunicat degudament a l’Agència de Protecció de Dades. APAEMA establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.

Tota la informació d’aquest lloc web i les seves promocions tenen fins exclusivament informatius.

Acceptant els termes i condicions de la web, l’usuari autoritza a APAEMA a enviar-li comunicacions comercials o promocionals via correu electrònic o semblant. Si vostè no desitja rebre més publicacions o promocions, pot comunicar-ho a apaema@gmail.com. L’acceptació per a l’enviament d’informació comercial té sempre caràcter revocable i sense efectes retroactius. Al proporcionar la seva adreça electrònica o telèfon mòbil, ens estarà autoritzant a enviar-li informació o promocions publicitàries segons allò previst a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Observacions de l’usuari:

L’usuari garanteix que la informació, el material o les observacions que no siguin les seves dades personals i que es facilitin a APAEMA a través del lloc web no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de terceres persones, ni cap altra disposició legal. La informació, els materials o les observacions que l’usuari faciliti a APAEMA es consideraran no confidencials, i APAEMA es reserva el dret a utilitzar-les de la manera que consideri més adequada.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional:

Totes les controvèrsies o reclamacions que sorgeixin de la interpretació o execució d’aquest avís legal es regeixen per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Mallorca. També podeu presentar les vostres reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Mesures de seguretat:

APAEMA tractarà les dades de la persona usuària en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, i adoptarà a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades.

Modificacions de les condicions d’ús:

APAEMA es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar unilateralment i en qualsevol moment, sense notificació prèvia, l’avís legal del lloc web, així com els serveis d’aquest. L’usuari queda obligat automàticament per l’avís legal que es trobi vigent en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa l’ha de llegir i acceptar cada vegada que el vulgui utilitzar.